ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

COMPONENTA SI SARCINILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  ÎN ANUL SCOLAR 2019-2020

           Prof. Nedelcu Adriana – director - presedintele Consiliului de Administratie

            - conduce ședințele consiliului de administrație;

                - coordonează activitatea consiliului de administraţie şi a întregului personal;

                - convoacă consiliul profesoral al unității de învățământ preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administrație;

- solicită în scris consiliului reprezentativ al părinților, consiliului local și consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de învățământ;

- intreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administrație;

- semnează hotărârile adoptate și documentele aprobate de către consiliul de administrație;

- desemnează ca secretar al consiliului de administrație o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de învățământ care nu este membru în consiliul de administrație, cu acordul persoanei desemnate;

- colaborează cu secretarul consiliului de administrație în privința redactării documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaților și comunicării hotărârilor adoptate, în condițiile legii; - verifică la sfârșitul fiecărei ședințe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, invitați) au semnat procesul-verbal de ședință;

- coordonează activitatea comisiei pentru actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ și al regulamentului intern;

- propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ și regulamentul de ordine interioară;

- angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

- întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic; - propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;

- coordonează organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor nedidactice;- coordonează activitatea comisiei pentru elaborarea, actualizarea și monitorizarea proiectului de dezvoltare instituțională al școlii prin care se stabilește politica educațională a acesteia; - coordonează activitatea comisiei pentru elaborarea și monitorizarea planului de acțiune al școlii;

- răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonator de credite și coordonează direct compartimentul finaciar-contabil;

- propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;

- răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;

- se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

- urmărește modul de încadrare a veniturilor;

- răspunde în ceea ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu;

- coordonează activitatea comisiei de acordare a burselor și altor forme de ajutor pentru elevi;

- coordonează activitatea comisiei euro 200;

- semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

- coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație;

- elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de personal didactic și didactic auxiliar și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;

- răspunde de aplicarea planurilor de învățământ și a programelor școlare a disciplinelor de cultură generală;

- coordonează activitatea de pregătire a elevilor pentru participarea la concursurile și olimpiadele școlare pentru disciplinele de cultură generală;

- coordonează activitatea de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat;

- răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție și securitate în muncă;

- coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIR);

- coordonează activitățile comisiei pentru activități sportive și a asociației sportive;

- răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ;

- coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;

- răspunde de realizarea planului de şcolarizare;

- coordonează comisia de încadrare și salarizare;

- stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității;

- răspunde de organizarea examenului de simulare a bacalaureatului;

- organizează şi controlează înscrierea elevilor în clasa a IX-a liceu

- răspunde de mişcarea elevilor (transferări, retrageri, exmatriculări);

- monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

- monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ

 

          Prof. Ing. Suseanu Ioana – director adjunct

- coordonează activitatea comisiei de evaluare și asigurare a calității;

- răspunde de întocmirea orarului la nivelul unității de învățământ;

- coordonează activitatea comisiei de proiecte, programe comunitare și integrare europeană;

- coordonează activitatea comisiei pentru alegerea manualelor școlare și răspunde de asigurarea manualelor școlare obligatorii;

- coordonează activitatea de pregătire a elevilor pentru participarea la concursurile și olimpiadele școlare pentru disciplinele de cultură tehnică;

- coordonează activitatea comisiei pentru contracte educaționale;

- răspunde de organizarea serviciului pe școală al cadrelor didactice;

- coordonează activitatea comisiei pentru consiliere și sprijin a elevilor CES;

- coordonează compartimentul intern de atribuire a achizițiilor publice;

- răspunde de organizarea examenelor de diferență, corigență și încheiere de situații;

- realizează împreună cu directorul proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ;

- colaborează cu directorul școlii, consiliul de administrație și consiliul profesoral la alcătuirea și promovarea ofertei educaționale privind planul de școlarizare;

- răspunde alături de directorul școlii de realizarea planului de școlarizare;

- coordonează activitățile de realizare a CDL;

- răspunde alături de directorul școlii, de respectarea normelor de igienă școlară și de protecția muncii;

- răspunde de organizarea examenelor, olimpiadelor și concursurilor școlare care se desfășoară la nivelul unității de învățământ;

- răspunde de organizarea și planificarea stagiilor de practică și monitorizează instruirea practică săptămânală/comasată;

- coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea sistemului de control managerial intern din cadrul unității școlare;

- se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

- răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ;

- coordonează, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație întocmirea bazelor de date și a situațiilor statistice;

- sprijină și consiliază profesorii debutanți în formarea lor;

- monitorizează activitatea comisiei pentru verificarea cataloagelor;

- monitorizează din partea consiliului de administrație activitatea comisiei de prevenire și combatere a violenței școlare;

- coordonează activitatea de pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de certificare a competențelor profesionale;

- organizează și controlează înscrierea elevilor în clasa a IX-a profesională;

- răspunde de întreaga activitate instructiv educativă pe perioada absenţei directorului din unitatea de învăţământ

 

Ceapraz Adina - profesor  inginer discipline mecanice

             - responsabil aria curriculară tehnologii;  
- coordonează activitatea comisiei de inventariere a patrimoniului; 
- răspunde de organizarea activității de pregătire teoretică și practică pentru obținerea permisului de conducere;
- membru al comisiei de promovare a ofertei școlare; 
- monitorizează din partea consiliului de administrație activitatea de amenajare și dotare a atelierelor și laboratoarelor destinate pregătirii tehnice a elevilor;
- monitorizează din partea consiliului de administrație frecvența și abandonul școlar
 
 
 Duță Cătălin- profesor  inginer discipline mecanice
 
- responsabil comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastru;
- monitorizează din partea consiliului de administrație activitatea desfășurată de maiștrii instructori și activitatea de pregătire practică a elevilor la agenții economici
- responsabil cu site-ul școlii și cu activitatea de supraveghere video;
- monitorizează activitatea comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul școlii;
- monitorizează ținuta elevilor și comportamentul acestora
 
 
 Banu Florentina    - profesor fizică
 - responsabil al comisiei pentru perfecţionarea metodică şi formarea continuă a cadrelor didactice; 
- răspunde de întocmirea și actualizarea bazei de date privind perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice;
- monitorizează din partea consiliului de administrație înscrierea cadrelor didactice în vederea susținerii examenelor pentru obținerea gradelor didactice; 
- monitorizează din partea consiliului de administrație activitatea firmelor de exercițiu;
- membru al comisiei pentru promovarea ofertei școlare;
- verifică condicile de prezență ale cadrelor didactice
 
     
              Iosifescu Mădălina - profesor istorie
             
            - asigură comunicarea cu profesorul coordonator al proiectelor și programelor educative școlare și extrașcolare; 
                - monitorizează situația frecvenței și a abandonului școlar al elevilor
                - monitorizează situația disciplinară a elevilor în vederea prevenirii și combaterii violenței; 
                - monitorizează activitatea în cadrul SNAC și ECO-ȘCOALA;
                - asigură comunicarea cu consiliului părinților și a consiliului elevilor; 
                - participă la elaborarea programului de activități în cadrul săptămânii ,,Școala altfel”
                - monitorizează activitățile educative școlare și extrașcolare
 

             Iordache Evelin

   - facilitează comunicarea şcolii cu agenţii economici locali în vederea: stabilirii de noi parteneriate şcoală-agent economic; organizarea practicii elevilor la agenţii economici parteneri,
 identificării nevoilor de calificare la nivel local pentru fundamentarea ofertei educaţionale a şcoli; derulării unor proiecte comune şcoală-agent economic; 
- promovează la nivel local activităţile de consiliere şi orientare profesională a elevilor cu scopul creşterii procentului de inserţie a acestora pe piaţa locală a muncii; 
- se implică în rezolvarea problemelor care presupun prezenţa agenţilor economici la nivel de şcoală

  Pascu Gabriel

 - Prezintă domnului Primar al municipiului Câmpulung problemele care intervin în activitatea Colegiului Tehnic Câmpulung

 - Se implică funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din procesul instructiv-educativ la Colegiul Tehnic Câmpulung

- Se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din calendarul domnului Primar la nivelul Colegiului Tehnic Câmpulung 

- Sprijină iniţiativele Colegiului Tehnic Câmpulung în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul domnului Primar al municipiului Câmpulung

 

              Sîrbu Gheorghe

- Prezintă în Consiliul Local problemele care intervin în activitatea Colegiului Tehnic Câmpulung 

- Se implică funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din procesul instructiv-educativ la Colegiul Tehnic Câmpulung 

Se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din calendarul Consiliului Local la nivelul Colegiului Tehnic Câmpulung 

- Sprijină iniţiativele Colegiului Tehnic Câmpulung în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul Consiliului Local

 

Cicu Sergiu Valerian

 

- Prezintă în Consiliul Local problemele care intervin în activitatea Colegiului Tehnic Câmpulung 

 - Se implică funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din procesul instructiv-educativ la Colegiul Tehnic Câmpulung 

 - Se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din calendarul Consiliului Local la nivelul Colegiului Tehnic Câmpulung

 - Sprijină iniţiativele Colegiului Tehnic Câmpulung  în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul Consiliului Local

 

 Nica Amalia

- Facilitează comunicarea şcolii cu agenţii economici locali în vederea: stabilirii de noi parteneriate şcoală-agent economic;organizarea practicii elevilor la agenţii economici parteneri 

identificării nevoilor de calificare la nivel local pentru fundamentarea ofertei  educaţionale a şcolii; derulării unor proiecte comune şcoală-agent economic

 - Promovează la nivel local activităţile de consiliere şi orientare profesională a elevilor cu scopul creşterii procentului de inserţie a acestora pe piaţa locală a muncii 

- Se implică în rezolvarea problemelor care presupun prezenţa agenţilor economici la nivel de şcoală

 

Vlădoiu Cornel

Facilitează comunicarea şcolii cu agenţii economici locali în vederea: stabilirii de noi parteneriate şcoală-agent economic;organizarea practicii elevilor la agenţii economici parteneri 

identificării nevoilor de calificare la nivel local pentru fundamentarea ofertei  educaţionale a şcolii; derulării unor proiecte comune şcoală-agent economic

 - Promovează la nivel local activităţile de consiliere şi orientare profesională a elevilor cu scopul creşterii procentului de inserţie a acestora pe piaţa locală a muncii  

- Se implică în rezolvarea problemelor care presupun prezenţa agenţilor economici la nivel de şcoală 

Secretar al Consiliului de Administrație - prof. Saftii Daniela


Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru