ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

COMPONENTA SI SARCINILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  ÎN ANUL SCOLAR 2015-2016

 

             Prof. drd. Nedelcu Adriana – director - presedintele Consiliului de Administratie

- coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si a întregului personal
- raspunde de gospodarirea bazei tehnico-materiale a scolii
- raspunde de realizarea planului de scolarizare
- raspunde de respectarea Regulamentului de ordine interioara
- raspunde de îndeplinirea planului managerial al scolii
- raspunde de investitii, dotari si reparatii curente
- organizeaza si controleaza desfasurarea examenului de bacalaureat
- organizeaza si controleaza înscrierea în clasa a-IX-a liceu 

- raspunde de organizarea, normarea si salarizarea personalului didactic al scolii
- raspunde de încadrarea personalului didactic al scolii
- raspunde de miscarea elevilor(transferari, retrageri, exmatriculari)
- îndeplineste atributii stabilite prin regulament si metodologie elaborate de
MECT:
• Art 16-24 ROFUÎP
• Fisa postului
 

          Prof. Ing. Suseanu Ioana – director adjunct

- raspunde de buna functionare a activitatii din scoala ( grafic de practica la liceu si SAM, graficul de încarcare la ateliere, repartizarea salilor de clasa în scoala).
- membru al comisiei de stabilire a orarului scolii
- raspunde de aplicarea planurilor de învatamânt si a programelor scolare

- urmareste pregatirea elevilor de la clasele terminale

- raspunde de incadrarea personalului didactic al scolii
- organizeaza si controleaza desfasurarea examenelor de absolvire la LICEU

- îndeplineste atributii stabilite prin regulament si metodologie elaborate de MECT:
• Art 26 ROFUÎP
• Fisa postului
- raspunde de întreaga activitate instructiv educativa pe perioada absentei directorului din unitatea de învatamânt
             

           Nagy Sorina - profesor - secretar Consiliul de Administratie
  
          - membru comisia cu învtarea centrata pe elev
          - membru comisia pentru activitati educative extrascolare
          - membru comisia pentru alegerea manualelor scolare
          - membru comisia pentru elaborarea si promovarea ofertei educationale a scolii
          - membru comisia pentru elaborarea, actualizarea si monitorizarea
             Planului de Dezvoltare Institutionala
          - membru comisia pentru consiliere si orientare scolara

Duta Catalin- profesor

- responsabil comisia pentru actualizarea bazei de date a scolii (date despre cadre didactice, elevi, sistem)
- responsabil comisia de investigare a abaterilor disciplinare
- membru comisia de protectie civila
- membru comisia pentru consiliere si orientare scolara
- membru comisia pentru pregatirea elevilor în vederea participarii la olimpiade si concursuri scolare
- membru comisia pentru elaborarea, actualizarea si monitorizarea Planului de Dezvoltare Institutionals
 
 Banu Florentina    - profesor
              - responsabil cu activitatea de perfectionare – formare continua a personalului didactic,
                 didactic auxiliar
              - responsabil comisia cu învtarea centrata pe elev
              - membru comisia de atribuire a contractelor de achizitii publice
              - membru comisia pentru întretinerea si modernizarea bazei materiale a atelierelor
                 si laboratoarelor
              - membru comisia pentru consiliere si orientare scolara
              - membru comisia pentru pregatirea elevilor în vederea participarii la olimpiade
                si concursuri scolare
     
              Baltes Elena
 
              - responsabil comisia pentru verificarea cataloagelor scolare, monitorizarea frecventei
                 si notarea ritmica a elevilor
              - responsabil comisia pentru întretinerea si modernizarea bazei materiale a atelierelor
                si laboratoarelor
              - responsabil comisia cu învtarea centrata pe elev
              - membru comisia pentru consiliere si orientare scolara

            Cotenescu Maria

- prezinta în Consiliul Local problemele care intervin în activitatea Colegiului Tehnic Câmpulung
- se implica functie de situatia creata, respectând legislatia în vigoare, în problemele din procesul instructiv-educativ la Colegiul Tehnic Câmpulung
- se implica în rezolvarea activitatilor si proiectelor din calendarul Consiliului Local la nivelul Colegiului Tehnic Câmpulung
- sprijina initiativele Colegiului Tehnic Câmpulung în derularea de programe si proiecte ce necesita avizul Consiliului Local

 Salcescu Radu Cosmin

- prezinta în Consiliul Local problemele care intervin în activitatea Colegiului Tehnic Câmpulung

- se implica functie de situatia creata, respectând legislatia în vigoare, în problemele din procesul instructiv-educativ la Colegiul Tehnic Câmpulung

- se implica în rezolvarea activitatilor si proiectelor din calendarul Consiliului Local la nivelul Colegiului Tehnic Câmpulung

- sprijina initiativele Colegiului Tehnic Câmpulung în derularea de programe si proiecte ce necesita avizul Consiliului Local

Guiman Andra - reprezentant Primar

 - Prezinta domnului Primar al municipiului Câmpulung problemele care intervin în activitatea Colegiului Tehnic Câmpulung
- Se implica functie de situatia creata, respectând legislatia în vigoare, în problemele din procesul instructiv-educativ la Colegiul Tehnic Câmpulung
- Se implica în rezolvarea activitatilor si proiectelor din calendarul domnului Primar la nivelul Colegiului Tehnic Câmpulung
- Sprijina initiativele Colegiului Tehnic Câmpulung în derularea de programe si proiecte ce necesita avizul domnului Primar al municipiului Câmpulung

 Cirstean Daniel - parinte - Sef Comitet parinti

- Prezinta în Consiliul de Administratie problemele ridicate de catre parinti în Comitetul de parinti pe scoala
- Aduce la cunostinta parintilor prin Comitetul de parinti, actiunile, proiectele, activitatile ce se desfasoara la Colegiul Tehnic Câmpulung
- Asigura implicarea parintilor în activitatea de orientare socio – profesionala sau de integrare sociala a absolventilor cu ajutorul Comitetelor de parinti pe clasa/scoala
- Informeaza Comitetul de parinti pe scoala si sprijina cadrele didactice în organizarea unor activitati extrascolare.

 Iosifescu Madalina - consilier pentru activitati educative extracurriculare

• elaboreaza si supune spre aprobarea Consiliului de Administratie programul activitatilor educative de masa la nivelul unitatii scolare, stabilind termene, responsabilitati si va urmarii realizarea acestora
• îndruma activitatea profesorilor diriginti, a comisiilor dirigintilor
• urmareste modul în care cadrele didactice, valorifica orele de specialitate, valentele educative ale disciplinelor de învatamânt
• urmareste modul în care comisia profesorilor diriginti, organizeaza si desfasoara activitati educative
• cunoaste starea disciplinara a scolii
• supravegheaza tinuta si comportamentul elevilor(educatia pentru sanatate si mediu)
• se preocupa de atragerea de sponsori
• se preocupa de initierea de proiecte si programe educative scolare si extrascolare

 


Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru